چهارمین جلسه از سلسله جلسات نهج البلاغه خوانی خواهران، سنندج استان کردستان

چهارمین جلسه از سلسله جلسات نهج البلاغه خوانی خواهران، سنندج استان کردستان
مدرسه# علمیه خواهران ریحانه النبی( س )سنندج

دیدگاه ها بسته شده است