نفوذ

صوت کامل
?موضوع : جریان نفوذ از سقیفه تا عاشورا
? حجت الاسلام مهدوی ارفع
?۱۶مهر۹۵ (شب اول محرم)
⏱مدت زمان: ۰۱:۰۰:۱۲ ثانیه

صوت کامل
?موضوع : جریان نفوذ از سقیفه تا عاشورا
? حجت الاسلام مهدوی ارفع
?۱۶مهر۹۵ (شب دوم محرم)
⏱مدت زمان: ۰۱:۰۰:۱۲ ثانیه

‍ ? صوت کامل
?موضوع : جریان نفوذ از سقیفه تا عاشورا
? حجت الاسلام مهدوی ارفع
?۱۶مهر۹۵ (شب سوم محرم)
⏱مدت زمان: ۰۱:۰۰:۱۲ ثانیه

‍ ? صوت کامل
?موضوع : جریان نفوذ از سقیفه تا عاشورا
? حجت الاسلام مهدوی ارفع
?۱۶مهر۹۵ (شب چهارم محرم)
⏱مدت زمان: ۰۱:۰۰:۱۲ ثانیه

صوت کامل
?موضوع : جریان نفوذ از سقیفه تا عاشورا
? حجت الاسلام مهدوی ارفع
?۱۶مهر۹۵ (شب پنجم محرم)
⏱مدت زمان: ۰۱:۰۰:۱۲ ثانیه

‍ ? صوت کامل
?موضوع : جریان نفوذ از سقیفه تا عاشورا
? حجت الاسلام مهدوی ارفع
?۲۰ مهر۹۵ (شب ششم محرم)
⏱مدت زمان: ۶۰:۲۴ ثانیه

? صوت کامل
?موضوع : جریان نفوذ از سقیفه تا عاشورا
? حجت الاسلام مهدوی ارفع
?۱۸ مهر۹۵ (شب هفتم محرم)
⏱مدت زمان: ۶۲:۴۴ ثانیه

? صوت کامل
?موضوع : جریان نفوذ از سقیفه تا عاشورا
? حجت الاسلام مهدوی ارفع
?۱۹ مهر۹۵ (شب هشتم محرم)
⏱مدت زمان: ۸۹:۴۴ ثانیه

? صوت کامل
?موضوع : جریان نفوذ از سقیفه تا عاشورا
? حجت الاسلام مهدوی ارفع
?۱۷مهر۹۵ (شب نهم محرم)
⏱مدت زمان:۴۸:۵۶ ثانیه

‍ ?صوت کامل
?موضوع : جریان نفوذ از سقیفه تا عاشورا
? حجت الاسلام مهدوی ارفع
?۲۱ مهر۹۵ (شب دهم محرم)
⏱مدت زمان: ۵۱:۲۴ ثانیه