فتنه و آثار فتنه

فتنه چیست؟ چه خصوصیاتی دارد؟
فتنه شرایطی است که حق و باطل شفاف نیستند و افراد در انتخاب دچار مشکل می‌شوند.

افراد در فتنه ها چند دسته می‌شوند!؟


سه‌دسته

 •  طرف دار حق
 •  طرف دار باطل
 •  بی‌طرف (نه یاری حق نه یاری باطل)

وسایل فتنه چیست؟


اموال و فرزندان وسایل فتنه است

 همانا خدای سبحان می‌فرماید: (بدانید که اموال و فرزندان شما فتنه شمایند) حکمت93

 عوامل فتنه


ستیزه جویی و نزاع

آن کس که به ستیزه جویی و نزاع پرداخت ازدیدن حق نابینا شد. #حکمت31

هواپرستی، و بدعت گذاری

همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها هوا‌پرستی، و بدعت‌گذاری در احکام آسمانی است. #خطبه50

وظیفه ما درفتنه چیست؟


باید در رفتار و گفتار چنان موضع گیری کنیم که اهل باطل، فتنه گرها و فتنه انگیزها هرگز نتوانند از امکانات، حضور و… ما علیه جبهه حق سوء استفاده کنند. یعنی خود را چنان بابصیرت و هوشیاری آماده کنیم که جای هیچ نوع بهره برداری از ما به نفع جبهه باطل و به ضرر جبهه حق نباشد.

راه نجات از فتنه‌ها


حضرت در خطبه5 راه نجات از فتنه را اینگونه بیان می‌فرمایند:”ای مردم، امواج فتنه ها را با کشتی‌های نجات درهم بشکنید از راه اختلاف و پراکندگی بپرهیزیدتاج‌ های فخر و برتری جویی را بر زمین نهید رستگار شد آن کس که با یاران به پاخاست، یا کناره گیری نمود و مردم را آسوده گذاشت.وما می‌دانیم کشتی های نجات چه کسانی هستند، اهل بیت حضرت رسول ﷺ

آثار فتنه


ایمان مردم متزلزل می‌شود

 • ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺷﺪﻩ، ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺩﻳﻦ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ؛ ﺭﺍﻩ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ؛…
 • ﺧﺪﺍﻱ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻣﻌﺼﻴﺖ میﺷﺪ ﻭ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻳﺎﺭی میﮔﺮﺩﻳﺪ؛ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻳﺎﻭﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺁﻥ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺁﻥ ﺍﻧﻜﺎﺭﺷﺪﻩ، ﺭﺍه‌های ﺁﻥ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎی ﺁﻥ ﻛﻬﻨﻪ ﻭ فراموش گردید.
 • ﭘﺮچم‌ها‌ی ﻫﻼﻛﺖ ﻭ ﮔﻤﺮﺍهی ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﺎﻓﻪ زشتی ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ می ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ، ﻭ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ‌ای ﻋﺒﻮﺱ ﻭ ﻏﻢ ﺁﻟﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻫﻞ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭ می‌ﮔﺸﺖ.
 • نشانه های هدایت گمشده
 • ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺑﻲ ﻧﻮﺭ، ﻭ ﻛﻮﺭﺩلی ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.
 1. ﺧﺪﺍﻱ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻣﻌﺼﻴﺖ می‌ﺷﺪ ﻭ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻳﺎﺭی می‌ﮔﺮﺩﻳﺪ؛ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻳﺎﻭﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺁﻥ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺁﻥ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ، ﺭﺍﻫﻬﺎی ﺁﻥ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﺎﺩﻩ‌ﻫﺎی ﺁﻥ ﻛﻬﻨﻪ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮔﺮﺩﻳﺪبود.
 2. ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎهلی ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻃﺎﻋﺖ می‌ﻛﺮﺩﻧﺪ….
 • ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ عمیقی ﻓﺮﻭ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻓﺘﻨﻪ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺯﺷﺖ ﺭﻭﺍﺝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.
 1. ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﻬﻨﻪ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

جنگ های فراوان

 •  ﺁﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺯﺑﺎﻧﻪ میﻛﺸﻴﺪ ﻭ ﺩﻧﻴﺎ بی ﻧﻮﺭ، ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﻜﺮ ﻭ ﻓﺮﻳﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮﺩ.
 • ﻣﻴﻮﻩ ﺩﺭﺧﺖ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻓﺘﻨﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﺭﻛﺶ ﻣﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻧﺶ ﻭﺣﺸﺖ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺑﺮ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎی ﺳﺘﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺩﺍﺷﺖ.
 •  ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻫﻨﮕﺎمی ﺭﺥ ﻧﺸﺎﻥ می‌ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻃﻮﻻنی ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮓ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﺎﻡ ﺑﻼ ﺭﺍ ﻃﻮﻻنی ﭘﻨﺪﺍﺭﻳﺪ.

آبادانی از بین می رود

 • ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺩﺭﺧﺖ ﺯﻧﺪگی ﺑﻪ ﺯﺭﺩی ﮔﺮﺍﻳﻴﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻴﻮﻩ ﺁﻥ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮﺩ.ﺁﺏ ﺣﻴﺎﺕ ﻓﺮﻭ ﺧﺸﻜﻴﺪه و نشانه‌های هدایت کهنه و ویران شده بود.

قَالَ ( علیه السلام ) : کُنْ فِی الْفِتْنَهِ کَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ فَیُرْکَبَ وَ لَا ضَرْعٌ فَیُحْلَبَ . 

در فتنه ها، چونان شتر دوساله باش، نه پشتی دارد که سواری دهد، و نه پستانی تا او را بدوشند.