علم در آیینه نهج البلاغه

این حڪمت بیانگر حیات طیبہ بشرے است، همان حیاتے ڪہ امام علیہ السلام بدنبال تحقق آن است،با این حڪمت در مے یابیم ڪہ آن حڪمت هاے گمشدہ اے ڪہ امام زمان«عجل الله»بہ دنبال آن مے گردند و منتظرند ڪہ بہ قلبهاے جهانیان وارد شود و ظهور محقق شود. سررشتہ آن در قلب امیرالمومنین است، ڪہ هرڪس بہ آن وصل شود سیراب میشود، و این یڪ حرڪت حقیقے است تا یارے گر امام زمانمان «عجل الله» باشیم، علم حقیقے یعنے همان میراث گرانبهاے اهل بیت، یعنے ظهور حیات طیبہ ڪہ احیاگر آن را منتظریم، زیرا ثمرہ اش حڪومت اسلامے است

?°❀°?°❀°?°❀°?°❀°?

✅ضرورت عمل کردن به دانسته ها

3⃣نادان به آموختن رو می آورد

?هرگاه عالم علم خود را تباه کند، نادان به آموختن روی نیاورد.

4⃣استواری دین و دنیا

?ای جابر! استواری دین و دنیا به چهار چیز است : عالمی که به علم خود عمل کند.

5⃣عمل به علم پایه یقین است

?علم خود را نادانی و یقین خود را شک و تردید نپندارید، پس هرگاه دانستید عمل کنید و چون به یقین رسیدید اقدام کنید.

نهج البلاغه
?حکمت۳۷۲
?حکمت۳۷۳
?حکمت۲۷۴

6⃣اهل بیت پیامبر(ص)مصادیق عالمان با عمل
?اهل بیت پیامبر (ص) دین را
چنانکه سزاوار بود، دانستند و آموختند و بدان عمل کردند، نه تنها شنیدند و نقل نمودند، زیرا راویان دانش بسیار، اما حفظ کنندگان و عمل کنندگان به آن اندکند.خطبه239

7⃣عالمان به علم فراوان میشوند

?چون روایتی را شنیدید، آن را بفهمیدو عمل کنید، نه بشنوید و نقل کنید، زیرا راویان علم فراوان، و عمل کنندگان آن اندکند.حکمت98

نهج البلاغه:
?خطبه۲۳۹
?حکمت۹۸

دانلود pdf

دیدگاه ها بسته شده است