سخنرانی حجه‌الاسلام مهدوی ارفع در محرم

▪️شب اول محرم_97/6/19

 • سخنرانی حجه الاسلام مهدوی ارفع
 • هیئت یافاطمه الزهرا سلام الله علیها
 • بابل

▪️شب دوم محرم_97/6/20

 • سخنرانی حجه الاسلام مهدوی ارفع
 • هیئت یافاطمه الزهرا سلام الله علیها
 • بابل

 

▪️شب سوم محرم_97/6/21

 • سخنرانی حجه الاسلام مهدوی ارفع
 • هیئت یافاطمه الزهرا سلام الله علیها
 • بابل

▪️شب چهارم محرم_97/6/22

 • سخنرانی حجه الاسلام مهدوی ارفع
 • هیئت یافاطمه الزهرا سلام الله علیها
 • بابل

▪️شب پنجم محرم_97/6/23

 • سخنرانی حجه الاسلام مهدوی ارفع
 • هیئت یافاطمه الزهرا سلام الله علیها
 • بابل

▪️شب چهارم محرم_97/6/24

 • سخنرانی حجه الاسلام مهدوی ارفع
 • هیئت یافاطمه الزهرا سلام الله علیها
 • بابل

▪️شب هفتم محرم_97/6/25

 

 • سخنرانی حجه الاسلام مهدوی ارفع
 • هیئت یافاطمه الزهرا سلام الله علیها
 • بابل

▪️شب هشتم محرم_97/6/26

 

 • سخنرانی حجه الاسلام مهدوی ارفع
 • هیئت یافاطمه الزهرا سلام الله علیها
 • بابل

▪️شب نهم محرم_97/6/27

 

 • سخنرانی حجه الاسلام مهدوی ارفع
 • هیئت یافاطمه الزهرا سلام الله علیها
 • بابل

▪️شب دهم محرم_97/6/28

 

 • سخنرانی حجه الاسلام مهدوی ارفع
 • هیئت یافاطمه الزهرا سلام الله علیها
 • بابل